Blog

บทความน่ารู้

อยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองเริ่มต้นอย่างไร ?

เริ่มต้นที่ถามตัวเองก่อนว่า พร้อมที่จะเสียสละ ดูแลอีกหนึ่งชีวิต (หรือมากกว่า) หรือยัง
อ่านต่อ